Inovace biochemických programů
2011 - 2018
Inovace biochemických bakalářských programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pro potřeby moderní společnosti
Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Vysokoškolské vzdělávání


Novinky

Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách

Akreditace

Popis oboru

Navazující dvouletý magisterský program Bioanalytik – pracovník v laboratorních metodách připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří mají přehled o medicínsky zaměřených klinicko-laboratorní oborech v rozsahu daném vyhl. č. 39/2004 Sb. - klinická biochemie a toxikologie, klinická hematologie a transfuzní lékařství, kl. imunologie, patologie a lékařská mikrobiologie, a kteří budou schopni získané poznatky aplikovat při řešení úkolů i všech odborných problémů v budoucím zaměstnání, což jsou nejrůznější typy medicínských laboratoří.

Úspěšný absolvent je schopen

  • provádět vysoce specializovaná laboratorní vyšetření;
  • zavádět nové analytické metody a postupy včetně optimální organizace programů interní kontroly kvality a mezilaboratorního srovnání;
  • podílet se na zpracování dat jak pro ekonomické účely, tak i v rámci shromažďování a vyhodnocování dat výzkumné činnosti pracoviště;
  • ovládat požadavky akreditačního procesu klinických laboratoří s ohledem na národní standardy a požadavky norem ISO 9001:2008 a 15189:2013 a bude schopen je implementovat v praxi;
  • uplatňovat ve své práci zásady správné laboratorní praxe (GLP).

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru Bioanalytik – pracovník v laboratorních metodách získává kvalifikaci k výkonu nelékařského zdravotnického povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách (Mgr.) dle zákona č. 96/2004 Sb., § 26. Za tímto účelem je tento navazující magisterský obor akreditován u Ministerstva zdravotnictví ČR.
Kromě toho má absolvent schopnost samostatně řešit dílčí úkoly výzkumných projektů z oblasti biochemie, biotechnologie, molekulární biologie, klinické biochemie, ochrany životního prostředí a příbuzných oborů. Uplatnění nalezne v laboratořích výzkumných ústavů a vysokých škol, klinických a kontrolních laboratořích ve zdravotnictví, veterinárním výzkumu, laboratořích farmaceutických firem i v oblastech průmyslu zaměřených na biochemické technologie. Část absolventů má možnost pokračovat ve studiu formou doktorandského studia. Po doplnění znalostí z oblasti ekonomie a marketingu se může absolvent uplatnit jako obchodní zástupce farmaceutických firem a firem prodávajících biotechnologické výrobky.

Informační leták pro studenty VŠ

Evropský sociální fondEvropská unieMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyOperační program Vzdělávání pro konkurenceschopnostMasarykova univerzita
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.