Inovace biochemických programů
2011 - 2018
Inovace biochemických bakalářských programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pro potřeby moderní společnosti
Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Vysokoškolské vzdělávání


Klíčové aktivity

KA 1 - Inovace obsahové náplně stávajících předmětů a současné zvýšení kapacity u vybraných předmětů

Knihovna UKBTato klíčová aktivita je zaměřena na inovaci předmětů Bc. studijních programů Biochemie obecného i profesního směru v souladu se současnou akreditací. Některé z nich budou využity pro studenty oboru Zdravotní laborant LF MU. Celkem bude inovováno 12 předmětů, které obohatí stávající studijní programy nejenom po stránce odborné. Část výuky některých předmětů bude převedena do cizího jazyka, bude rovněž zvyšována počítačová a informační gramotnost studentů, důraz bude také kladen na zahrnutí prvků ochrany životního prostředí.
Do některých z předmětů se formou přednášek zapojí partneři projektu, kde budou studenty mimo jiné informovat o své odborné problematice s výhledem na možnou bakalářskou práci.

U předmětů věnovaných základním laboratorním cvičením z biochemie   (biochemické a chemické studijní programy, včetně studijních programů s biologickým zaměřením) budou jednak inovovány stávající úlohy tak, aby zahrnuly i nejmodernější oblasti základní biochemie, jednak dojde k rozšíření kapacity vlastních laboratoří s ohledem na zvyšování počtu přijímaných studentů.

Obdobně by měla být rozšířena nabídka základních vstupních přednášek oboru Chemoinformatika a bioinformatika i mimo mateřské obory. Přednášky budou nabízeny studentům příbuzných chemických i biologických oborů PřF a oborů LF MU.

KA 2 - Implementace nových předmětů do daného studijního programu

Tato klíčová aktivita je zaměřena na zavedení zcela nových předmětů do Bc. studijních programů Biochemie obecného i profesního směru, přičemž některé z nich budou využity pro studenty oboru Zdravotní laborant LF MU. Celkem bude zavedeno 6 nových předmětů, které obohatí stávající studijní programy především po stránce odborné, což je dáno potřebou udržovat obsahovou náplň studijních plánů v souladu se hektickým rozvojem biochemie jako vědního oboru.

Uvedená úprava studijních plánů daných programů je v souladu se Standardy Akreditační komise neboť "spočívá v lepším splnění požadavků na profil absolventa".

Posluchárna společných výukových prostor - prezentace biologických oborů

KA 3 -  Modularizace profesního bakalářského programu Aplikovaná biochemie

Bakalářský profesní studijní program Aplikovaná biochemie připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří mají hlubší přehled o všech oblastech chemie, jako je biochemie, anorganická chemie, organická chemie, analytická chemie a fyzikální chemie, a biologie. Jsou vybaveni mimo teoretických znalostí také praktickými zkušenosti a potřebnými laboratorními návyky, aby mohli plnit požadavky kladené na odborníky v provozech a zařízeních zabývajících se zcela nebo zčásti biochemickou problematikou či výrobou. Hlavním cílem této aktivity bude další specializace studentů na konkrétní oblast aplikované biochemie formou modularizace jejich studia. Absolventi tak budou díky konkrétněji orientovanému zaměření na oblast biotechnologie, klinické biochemie či bioanalytické chemie disponovat praktickými zkušenostmi, které jim umožní se plně zapojit do praxe, a to v oblasti biochemických procesů a výrob. Díky inovaci výuky budou též uplatnitelní v managementu či marketingu zmíněných oborů.

V laboratoři

KA 4 - Využití moderních didaktických přístupů ve výuce

E-LEARNING
Aktivita se týká kurzů C1460 - Uvod do matematiky a C1470 - Úvod do matematiky pro chemoinformatiky a bioinformatiky  povinných pro 1. semestr studia, u kterých došlo ke změně výuky matematiky především s ohledem k potřebám biochemiků a chemiků a chemo- a bioinformatiků. Na rozdíl od klasické výuky matematiky na Přírodovědecké fakultě, dané téma není ve většině případů představeno pomocí definic, vět a důkazů, ale je řešen konkrétní problém vztahující se k probíranému tématu a student bude upozorněn na důležité části teorie.  Student se také seznámí s analytickým způsobem řešení matematických úloh a jejich numerickou aplikací v počítačích.

VIRTUÁLNÍ LABORATOŘE
Dojde k vypracování a rozšíření elektronických forem studijních materiálů k předmětům zaměřeným na uvedenou problematiku. Vypracované prezentace, animace a simulace biochemických a klinickobiochemických metod doplní vytvářenou webovou aplikaci Virtuální laboratoře ÚB PřF MU.

Kromě studentů biochemických programů budou prezentace, videa a animace nabídnuty i studentům biologických oborů PřF MU, studentům LF MU a studentům středních škol zdravotnického či chemického zaměření.

Laboratoř NMR

KA 5 - Periodické workshopy účastníků projektu

Aktivita je zaměřena na vytváření společného povědomí o daném projektu mezi akademickými pracovníky, kteří jsou s tímto projektem vzhledem k jeho mezioborovosti spjati prostřednictvím předmětů výuky. Proto bude jednou do roka pro zaměstnance zúčastněných pracovišť pořádán workshop, na kterém budou informováni o průběhu projektu, postupu v jednotlivých aktivitách a případně v nich budou proškoleni (využití e-learnigu a virtuálních laboratoří, využití zakoupeného aoftware ve výuce, atd.), čímž budou rovněž zapojeni do projektu.
 

Evropský sociální fondEvropská unieMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyOperační program Vzdělávání pro konkurenceschopnostMasarykova univerzita
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.