Inovace biochemických programů
2011 - 2018
Inovace biochemických bakalářských programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pro potřeby moderní společnosti
Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Vysokoškolské vzdělávání


Partneři projektu

ANF DATA s.r.o.

ANF DATA s.r.o.Firma ANF DATA s.r.o. je mezinárodní společností, která je součástí koncernu Siemens a která má zastoupení v zemích Evropy, Severní Ameriky a Asie. V České republice má pobočky v Brně a Praze. Firma je unikátní v tom, že nabízí komplexní počítačové služby (projekty softwarových řešení, systémová integrace, systémový support, dodávky hardwaru, poradenství, školení) tak, aby byla pro zákazníky kompetentním partnerem v oblasti informatiky a firemní organizace. Tím do projektu přinese přesně specifikované požadavky reálné ekonomiky a pracovního trhu. ANF DATA působí v uvedené oblasti od roku 1992. V současnosti má firma více než 340 pracovníků, převážně vysoce kvalifikovaných analytiků a softwarových vývojářů, plánován je další růst.

Jedním z důležitých směrů činnosti společnosti, která se v poslední době velmi dynamicky rozvíjí, je vývoj software pro biochemické a lékařské aplikace, což plně pokrývá odbornou profilaci Bc. studijního oboru Chemoinformatika a bioinformatika z obecného studijního programu Biochemie. V této oblasti už také řadu let brněnská pobočka společnosti spolupracuje s navrhovateli projektu, když se podílí na vedení studentů doktorského studia či se společně s navrhovateli projektu spolupodílí na organizaci či vystoupeních na odborných konferencích. Někteří absolventi získali u této firmy zaměstnání.

Partner má ve zmíněné oblasti tvorby software s biochemickými aplikacemi široké mezinárodní zkušenosti se spoluprací s akademickými institucemi, a tím i s jejich studenty, kteří tak získávají teoretické i praktické zkušenosti s informatickou oblastí. Jako příklad lze kromě MU uvést univerzity ve Vídni (Rakousko) či Dublinu (Irsko).

Partner se na projektu bude podílet v následujících oblastech:

 1. Podpora inovovaných bakalářských programů v podobě zadání, spojených s vývojem konkrétního software pro biochemické aplikace.
   
 2. Poskytováním know-how v oblasti vývoje software pro biochemické aplikace.

Partner se podílel na přípravě projektu formulací představ, které má na vzdělávání studentů dotčených studijních programů tak, aby jejich absolventi byli vhodnými kandidáty na zaměstnání ve společnosti ANF DATA a dalších společnostech působících v tomto oboru. Jde převážně o formulaci potřeb v oblasti aplikací informačních technologií v biochemii. Partner velice uvítal návrh inovace biochemických studijních programů v daném směru, neboť se mu tak otevírá zásobárna potenciálních budoucích zaměstnanců velice vhodně vzdělaných pro jeho potřeby. Dosud se zaměstnanci partnera v této oblasti rekrutovali převážně z absolventů FI MU a FIT VUT, kterým ale chybělo biochemické vzdělání. Navrhovaná inovace studijních programů povede k výchově takřka ideálně vzdělaných absolventů, kteří najdou široké uplatnění v tomto oboru na trhu práce.

 1. Podpora inovovaných Bc. programů v podobě zadání se bude realizovat spoluprací při formulaci témat bakalářských prací, spolupodílením se na jejich vedení a umožněním praxí (stáží) pro studenty inovovaných bakalářských programů.
   
 2. Poskytování know-how se bude realizovat formou pozvaných přednášek (alespoň jednou ročně vystoupí pracovník ANF DATA na některém ze seminářů na půdě navrhovatele projektu) a formou výše zmíněných odborných praxí.
   
 3. Účastí na workshopech.

Spolupráce s tímto partnere byla ukončena. Tato firma fúzovala se společností Siemens ČR s.r.o., čímž bohužel zanikla.

BioVendor - Laboratorní medicína a.s.

BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Společnost BioVendor - Laboratorní medicína a.s. vyrábí a distribuuje prostřednictvím svých dvou divizí zdravotnické vybavení a produkty medicínského výzkumu na českém i zahraničním trhu. Divize Laboratorní medicína poskytuje kompletní sortiment pro oblast in vitro diagnostiky life science. Divize Research and Diagnostic Products realizuje vývoj protilátek a rekombinantních proteinů, ve formě ELISA souprav se uplatňují ve výzkumu v mnoha oblastech po celém světě.

Svou odbornou orientací tak plně pokrývá odbornou profilaci jak Bc. studijního oboru Biochemie z obecného studijního programu Biochemie, tak i všech vybraných zaměření profesního studijního programu Aplikovaná biochemie a oboru Zdravotní laborant. Spolupráce s navrhovateli probíhá mnoho let při zajišťování praxí studentů magisterských oborů biochemie na pracovišti BioVendoru, v odborné oblasti pak při testování produktů pro akreditační účely, návrhy a realizace společných výzkumných projektů - výsledkem byla společná publikace v prestižním časopise Biosensors & Bioelectronics. Celá řada absolventů programu Biochemie získala u f. BioVendor zaměstnání.

Partner spolupracuje s MU, VUT Brno a Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně v oblasti rekombinantních biotechnologií a imunoanalytických metodik, a to především formou bakalářských, diplomových či disertačních prací. Vzhledem k tomu, že firma se rovněž věnuje komerční činnosti, studenti tak získají povědomí i o této oblasti, což zvýší jejich uplatnitelnost v managementu či marketingu zmíněných oborů.

Partner se na projektu bude podílet podporou Bc. programů formou spolupráce při zadávání a realizaci bakalářských prací a poskytnutím zkušeností z oblasti progresivních imunoanalytických metodik a vývoje rekombinantních biomolekul  a účastí na workshopech.

Partner již přispěl do projektu poznatky ohledně uplatnitelnosti absolventů inovovaných studijních programů v biotechnologické výrobě a bioanalytických technologiích. Možnost ovlivnit odborný profil svých potenciálních zaměstnanců je pro něj samozřejmě velmi výhodná. V rámci projektu se rozšíří zapojení BioVendoru při návrhu témat bakalářských či diplomových prací (vystoupení na semináři v letním semestru s informacemi o vědecké problematice řešené ve firmě a možnostech zapojení studentů) a návazně pak také při realizaci studentských prací ve výzkumných odděleních BioVendoru - seznámení s unikátními výzkumnými a zejména výrobními technologiemi. Bude pokračovat spolupráce firmy při krátkodobých praktických stážích studentů. Těmito cestami dojde k výraznému zintenzivnění spolupráce mezi MU a BioVendorem při výzkumu v biochemické a biotechnologické oblasti.

BioVendor má v současnosti asi 138 zaměstnanců, z toho 60 pracuje v divizi Research and Diagnostic Products. Rozvoj lidských zdrojů je nedílnou součástí systému řízení společnosti. Podstatou je příprava ročních plánů vzdělávání a školení zaměstnanců, následná kontrola a vyhodnocení efektivity. Systém je od roku 2000 zaveden jako součást standardů ISO 9001 a ISO 13485 a podléhá každoročnímu auditu certifikačními orgány.

Evropský sociální fondEvropská unieMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyOperační program Vzdělávání pro konkurenceschopnostMasarykova univerzita
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.