Inovace biochemických programů
2011 - 2018
Inovace biochemických bakalářských programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pro potřeby moderní společnosti
Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Vysokoškolské vzdělávání


ESF OPVK

EVROPSKÁ UNIE

STRUKTURÁLNÍ FONDY EVROPSKÉ UNIE
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Předložený text si klade neskromný cíl, ve stručné, čtivě přijatelné podobě poskytnout informace o významné aktivitě Evropské unie směrem ke svým členům (členským státům). Popisuje její strategii, finanční zdroje, jejich alokaci a vytýčené priority. Uvádí specifickou terminologii, kterou je třeba používat při přípravě vlastních projektů. Bylo by zvlášť povzbudivé, pokud by někomu pomohl při rozhodování o případné přípravě projektu zaměřeného do některé z uvedených priorit.

Evropská uniePolitika hospodářské a sociální soudržnosti

Politika hospodářské a sociální soudržnosti se řadí mezi nejvýznamnější společné politiky Evropské unie. Jedná se o politiku snižování meziregionálních rozdílů v EU, která napomáhá harmonickému rozvoji EU jako celku, vyváženému rozvoji evropských regionů, odstraňování rozdílů jejich sociální a hospodářské úrovně.
Hlavními nástroji politiky jsou strukturální fondy. Finanční prostředky z fondů jsou směřovány na národní či regionální orgány členských zemí (v ČR zejména ministerstva), které jsou zodpovědné za řízení operačních programů, v rámci nichž jsou pak poskytovány příspěvky příjemcům na předložené a následně schválené projekty.
Politika soudržnosti EU v letech 2007–2013
Cíle politiky soudržnosti
Politika hospodářské a sociální soudržnosti je v období 2007–2013 postavena na třech cílech, které se odlišují tím, jaké využívají finanční nástroje, jaké je jejich zaměření z hlediska podporovaných projektů a aktivit a také v jakých regionech je možno realizovat projekty s jejich podporou:

 • Konvergence
 • Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
 • Evropská územní spolupráce

Finanční nástroje politiky soudržnosti
K naplňování výše uvedených cílů fungují v tomto programovém období dva strukturální fondy a fond soudržnosti:

 • Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF – European Regional Development Fund)
 • Evropský sociální fond (ESF – European Social Fund)
 • Fond soudržnosti (CF – Cohesion Fund)

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)
ERDF byl založen v roce 1975 a je hlavním zdrojem pro rozvoj a strukturální přizpůsobení se regionů se zaostávajícím vývojem a strukturálními potížemi. Prostředky z fondu jsou určeny na investice do výroby vedoucí ke tvorbě nových pracovních míst a na investice do dopravní, vzdělávací, sociální a zdravotní infrastruktury. Podporuje rozvoj místního potenciálu (místní rozvoj a rozvoj malého a středního podnikání v problémových regionech), výzkum a vývoj a investice zaměřené na životní prostředí.

Evropský sociální fond (ESF)
ESF byl založen již v roce 1957 a v současné představuje hlavní nástroj sociální politiky a zaměstnanosti EU. Podporuje rozvojové projekty v oblastech zaměstnanosti a lidských zdrojů (například rekvalifikace, sociální integrace, vzdělávání apod.)

Fond soudržnosti (CF)
Fond soudržnosti, jinak také Kohezní fond, byl založen v roce 1993 k poskytování pomoci vybraným zemím EU. Oproti strukturálním fondům je jeho pomoc určena na přímé financování konkrétních velkých projektů v oblasti životního prostředí, rozvoje dopravy (transevropské dopravní sítě, podpora veřejné dopravy), nově i v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie.

Evropský sociální fondEvropský sociální fond

Evropský sociální fond je klíčový finanční nástroj, jehož prostřednictvím Česká republika získává z Evropské unie prostředky na realizaci Evropské strategie zaměstnanosti. Hlavním posláním ESF je zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti prostřednictvím podpory tvorby nových pracovních míst nebo nových forem zaměstnávání, snižování nezaměstnanosti pomocí školení, rekvalifikací, vzdělávání zaměstnanců, motivačních aktivit, poradenství v oblasti pracovního uplatnění nebo vytváření podmínek pro uplatnění žen a mladých lidí na trhu práce, významná je i podpora celoživotního učení. Ke snížení nezaměstnanosti přispívá i podpora sociálního začleňování osob, které se z různých důvodů ocitají na okraji společnosti, a podpora rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.
V programovacím období 2007–2013 existují celkem 3 programy, které umožňují čerpat prostředky z Evropského sociálního fondu – v oblasti lidských zdrojů mohou žadatelé v České republice, včetně hlavního města Prahy, žádat o dotaci a realizovat své projekty v rámci těchto programů:

 • Operační program - Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Operační program - Lidské zdroje a zaměstnanost
 • Operační program - Praha Adaptabilita

Řízení těchto programů je rozděleno dle kompetencí jednotlivých subjektů. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP VK je řízen MŠMT, řídícím orgánem Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a třetí program – Operační program Praha Adaptabilita (OP PA), který je výhradně určen pro území hl. m. Prahy, je v působnosti Magistrátu hl. m. Prahy.
Celkový objem finančních prostředků z ESF na období 2007–2013 činí 3 748,8 mil. €.
Z hlediska operačních programů je rozdělení následující:
Indikativní alokace jednotlivých programů
Operační program / Výše alokace z ESF (mil. €) / Podíl na celkové alokaci ESF
OP-Lidské zdroje a zaměstnanost / 1 837,4 / (48,67 %)
OP-Vzdělávání pro konkurenceschopnost / 1 828,7 / (48,44 %)
OP-Praha Adaptabilita / 108,4 / (2,87 %)

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnostSPECIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK)

Strategie OP VK
OP VK reaguje na potřeby české společnosti z hlediska rozvoje lidských zdrojů. Dynamické změny v globalizované ekonomice kladou vysoké nároky na znalosti a dovednosti každého člena moderní společnosti bez ohledu na věk nebo vzdělání. Zaměstnanci i zaměstnavatelé musí být schopni pružně reagovat na nové podmínky a výzvy, které před ně staví rostoucí tlak konkurence a rozvoj nových technologií. Dalším významným aspektem, který determinuje potřeby vzdělávací soustavy, je nepříznivý demografický vývoj společnosti, který vede k prodlužování aktivního pracovního života, a tím i k vyšší poptávce po službách dalšího vzdělávání ze strany střední a starší generace.
Hlavním faktorem při profesní přípravě flexibilní a konkurenceschopné pracovní síly, který reaguje na shora uvedené okolnosti, je moderní a efektivní systém počátečního a dalšího vzdělávání, který je úzce propojen s vědeckými a vývojovými centry i podnikatelskou sférou. Prostřednictvím této spolupráce se tak otevírá prostor pro odpovídající rozvoj lidských zdrojů, založený na vysokém standardu vzdělávací soustavy a aktivním přístupu jedinců k procesu celoživotního učení. Hlavní důraz je přitom kladen nejen na odbornou přípravu pracovní síly v oboru, ale také na rozvoj jazykových znalostí, schopnosti efektivně pracovat s informacemi a využívat moderní informační a komunikační technologie.

Finanční rámec podpory
Finanční rámec OP VK vychází z finančního plánu alokace pro ČR v programovacím období 2007–2013. Z celkového finančního plánu je na OP VK alokováno 1 811,8 mil. €. Podpora OP VK je realizována prostřednictvím ESF. Míra spolufinancování z ESF dosahuje až 85 % z celkových způsobilých veřejných výdajů, zbývajících 15 % finančních prostředků je hrazeno z národních zdrojů.

Identifikace prioritních os a oblastí podpory
Prostřednictvím OP VK jsou realizovány intervence ve 3 hlavních věcných prioritních osách, které jsou dále členěny do 12 oblastí podpory.

Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání
Prioritní osa 1 klade důraz na zajištění kvality ve vzdělávání prostřednictvím monitorování, hodnocení a vlastního hodnocení škol, respektování rovného přístupu, na podporu klíčových kompetencí, zajištění kvality vzdělávání pedagogických pracovníků a zohlednění individuálního nadání každého jednotlivce tak, aby se zvýšila uplatnitelnost absolventů škol na trhu práce a zároveň bylo dosaženo pozitivního přístupu k dalšímu vzdělávání.
V prioritní ose 1 jsou formulovány tři oblasti podpory:

 • Zvyšování kvality ve vzdělávání
 • Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Prioritní osa 2 je zaměřena na modernizaci terciárního vzdělávání, včetně zatraktivnění systému vyššího odborného vzdělávání, na zatraktivnění oblasti výzkumu a vývoje a upevnění partnerství a sítí mezi veřejným a soukromým sektorem.
Cílem prioritní osy je inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice, zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj a k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako celek.
V prioritní ose 2 jsou formulovány čtyři oblasti podpory:

 • Vyšší odborné vzdělávání
 • Vysokoškolské vzdělávání
 • Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
 • Partnerství a sítě

Prioritní osa 3 – Další vzdělávání
Prioritní osa 3 je zaměřena na posílení pozice dalšího vzdělávání směřujícího k rozvoji možností profesního růstu, zvyšování a rozšiřování kvalifikace a adaptability obyvatel tak, aby nepřestali být atraktivní pro trh práce.
Cílem prioritní osy je posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky.
V prioritní ose 3 jsou formulovány dvě oblasti podpory:

 • Individuální další vzdělávání
 • Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyŘídící orgán

Na základě Usnesení vlády ČR č. 175/2006 bylo výkonem funkce Řídícího orgánu OP VK pověřeno MŠMT. Výkon činností Řídícího orgánu zabezpečuje Sekce řízení Operačních programů EU.

Příjemci podpory
Příjemci podpory jsou odpovědní za přípravu a realizaci individuálních nebo grantových projektů. Příjemci připravují vlastní projekty, které mohou realizovat také ve spolupráci s partnery nebo prostřednictvím externích dodavatelů, případně kombinací obojího.

V článku byly použity pasáže z „Příručky pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“; verze 5; vydal řídící orgán OP VK; datum platnosti 2.2.2009.Více informací o strukturálních fondech obecně a zejména o Evropském sociálním fondu naleznete na www.strukturalni-fondy.cz, www.msmt.cz a www.esfcr.cz.

Evropský sociální fondEvropská unieMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyOperační program Vzdělávání pro konkurenceschopnostMasarykova univerzita
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.