24. Biologické oxidace

 

 

Oxidace jako přenos elektronů – donor : akceptor

 

Směr přenosu – záležitost E (formálně E0)

 

ΔG0 = - nF.Δ E0          ΔG = - nF.ΔE

 

E = E0 + RT/nF . ln (aox/ared)

 

pojem E pro nestandartní podmínky

 

 

Význam oxidoredukčních pochodů v biochemii

 

-         přeměna substrátů (často oxygenace, hydroxylace, syntézy)

-         energetický význam – uvolňování resp. ukládání metabolicky využitelné energie

 

 

Enzymy skupiny oxidoreduktas – EC 1…

 

Názvosloví – donor:akceptor oxidoreduktasa

 

Triviální           

-         dehydrogenasy odebírají elektrony ze substrátu

-         oxidasy předávají elektrony na kyslík (finální akceptor) – tvoří H2O

-         reduktasy (jiný akceptor)

-         aerobní dehydrogenasy (přenos elektronů ze substrátu na kyslík) – tvoří H2O2

-         peroxidasy

-         oxygenasy (mono- a di-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pochody zajišťující transformaci a využívání energie

 

Jednoduchý pochod – jednostupňová oxidace – energie jako teplo

 

Složité systémy enzymů jako přenašečů elektronů – konverse energie na metabolicky využitelnou formu (typicky ATP, ale i jiné)

 

Dýchací řetězec – oxidace substrátů – přenos elektronů na finální akceptor  (též řetězec přenosu elektronů)

 

Uspořádání přenašečů – sekvence dle E0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisace – komplexy v membráně (vnitřní mitochondriální, cytoplasmatická u prokaryont)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konverse energie – spřažení oxidace a fosforylace ADP - tvorba ATP oxidační fosforylací

 

 

P/O kvocienty – experimentální průkaz

 

Teorie makroergického intermediátu

 

Chemiosmotická teorie – P. Mitchell (1961, Nc 1978)

 

 

 

 

Gradient protonů jako forma energie

Protonmotivní síla – kvantitativní vyjádření této potenciální energie

 

Chemický potenciál gradientu látky      DG = RT . ln (ci/co)

            H+        DG = RT . ln ([H+]i/([H+]o) = - 2,3RT . (pHi-pHo) = 59mV . DpH

 

Elektrická energie přenosu iontu DG = nF.DY, u H+ n=1

 

Celkově                       DG = nF.DY - 2,3RT . DpH

Dp = DG/F                 Dp = DY - 0,059mV . DpH

 

DY = 0,17      DpH = 0,5                  Dp = 0,20 V   (85% + 15%)

 

Mechanismus vzniku – „chemické a pumpované protony“

 

 

 

 

 

 

 

 

Využití 

-         osmotická práce (sekundární membránový transport)

-         tvorba ATP

 

 

 

 

 

 

 

Komplex V – FoF1-ATPasa

 

Mechanismus – P.Boyer, J. WalkerNc 1997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vztah k cytoplasmě

 

 

 

 

 

Respirační kontrola – regulace spotřeby substrátu

 

 

 

Umělé donory a akceptory elektronů

 

 

Inhibitory

-         inhibitory transportu elektronů

-         rozpojovače

-         inhibitory H+-ATPasy

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativní respirace – finální akceptory jiné než kyslík (nitrátová, sulfátová aj.)

 

Anorganické donory elektronů (kovy, amoniak, síra)

 

 

Metanogeny

 

 

ROS